Sản Phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA

Trọn Vẹn Cân Bằng

Thời hạn bảo vệ Trọn đời
Thời hạn đóng phí Linh hoạt

Giải pháp gia tăng bảo vệ:

  • Bảo hiểm thương tật/ tử vong khi gặp tai nạn được chi trả 1%-300% số tiền bảo hiểm
  • Bảo hiểm khi ung thư nhận 25% số tiền bảo hiểm…

Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality

Thời hạn bảo vệ Trọn đời
Thời hạn đóng phí Linh hoạt

Giải pháp gia tăng bảo vệ:

  • Số tiền bảo vệ cho KH tham gia được tăng lên 40% so với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thông thường mà không bị tăng phí.
  • Quyền lợi cơ bản bảo vệ sinh mạng, tai nạn, bệnh lý nghiêm trọng và các bệnh ung thư khác…

Khỏe Trọn Vẹn

Thời hạn bảo vệ Trọn đời
Thời hạn đóng phí Linh hoạt

Giải pháp gia tăng bảo vệ:

  • Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng/ ung thư, miễn trừ đóng phí…